การศึกษาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ติดแผ่นครีบเพื่อทำอากาศร้อนในการอบแห้ง
สำรวย ภูบาล1,*สำรวย รังสินธุ์ 1,พิสุทธิ์ แท่นทอง1,เสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์ 1,และ ปรีดา จันทวงษ์2
1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอการศึกษาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ติดแผ่นครีบเพื่อทำอากาศร้อนในการอบแห้ง ชุดทดสอบประกอบด้วยตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ แผ่นดูดกลืนรังสีเป็นไม้อัดแผ่นเรียบ พื้นที่ 0.5 ตารางเมตร ทาสีดำ ติดแผ่นครีบจำนวน 68 แผ่นบนแผ่นดูดกลืนรังสี ทำให้มีพื้นที่รับแสงรวมประมาณ 0.9 ตารางเมตร แผ่นครีบทำจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีทาสีดำ มี 3 รูปทรง คือ สี่เหลี่ยมคางหมู สี่เหลี่ยมผสม (สี่เหลี่ยมคางหมูรวมกับครึ่งวงกลม) และสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ตู้อบแห้งเป็นกระจกใส ติดพัดลมดูดอากาศและใช้ฮีตเตอร์ขนาดกำลัง 600 วัตต์ ช่วยเป็นความร้อนเสริม อากาศร้อนหลังผ่านตัวเก็บรังสีนำไปทดลองอบแห้งสำลีเปียก ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของแผ่นดูดกลืนรังสีสอดคล้องอย่างมีนัยสำคัญกับประสิทธิภาพของการอบแห้ง และแผ่นครีบรูปทรงสี่เหลี่ยมผสมมีสมรรถนะดีกว่าแผ่นครีบอีกสองรูปทรงที่นำมาเปรียบเทียบกัน

คำสำคัญ : แผ่นครีบ, ตัวเก็บรังสีอาทิตย์, การอบแห้ง