ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์ *
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มหัวหน้างานที่ปฏิบัติงานในบริษัทอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคำนวณตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 52 คน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analyze) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย ได้แก่ ทัศนคติด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานสูงสุดที่ระดับความสัมพันธ์ 0.645 ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้แก่แรงงาน โดยกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มหัวหน้างานต้องจัดให้มีการฝึกอบรบเรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเดิมและผู้ที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ จัดให้มีบอร์ดแสดงสถิติสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นมาจากตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติด้านความปลอดภัยที่ดีและสามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : วัฒนธรรมความปลอดภัย, พฤติกรรมความปลอดภัย, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, การวิเคราะห์สหสัมพันธ์