วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Contact Us
Research and Academic Supports Devision College of Industrial Technology, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
College of Industrial Technology, Building 63 3rd Fl.,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 1518 Pracharat 1 Rd., Wongsawang, Bangsue, Bangkok, 10800
Tel. +66 2 555-2000 ต่อ 6615 etx.6515

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.