วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

View all issues
The Journal of Industrial Technology, Vol. 15
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14,
The Journal of Industrial Technology, Vol. 13,
The Journal of Industrial Technology, Vol. 12,
The Journal of Industrial Technology, Vol. 11,
The Journal of Industrial Technology, Vol. 10,
The Journal of Industrial Technology, Vol. 9,
The Journal of Industrial Technology, Vol. 8,
The Journal of Industrial Technology, Vol. 7,
The Journal of Industrial Technology, Vol. 6,
The Journal of Industrial Technology, Vol. 5,
The Journal of Industrial Technology, Vol. 4,
The Journal of Industrial Technology, Vol. 3,
The Journal of Industrial Technology, Vol. 2,
The Journal of Industrial Technology, Vol. 1,

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.