วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

Analysis of Moderation Effects Through PROCESS
Type Of : Academic Manuscript
Type : Other

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์อิทธิพลการกำกับหรือการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์คือการวิเคราะห์เพื่อศึกษาว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรสาเหตุกับตัวแปรผลลัพธ์แปรไปเพราะการแปรค่าของตัวแปรกำกับตามวิธี Pick-a-Point หรือ ตาม Johnson-Neyman region หรือไม่ การทดสอบว่ามีอิทธิพลหรือไม่สามารถทดสอบได้ด้วยวิธี bootstrapping หรือ t-test ส่วนการทดสอบว่ามีอิทธิพลเมื่อไรสามารถใช้เครื่องมือแบบเดียวกันแต่ต้องมีวิธีปรับตัวแบบสมการถดถอยก่อนกระบวนการทดสอบแล้วใช้สมการเส้นตรงช่วยอธิบายเพิ่ม

 

Abstract

Moderation effect analysis or interaction analysis is an analysis aim to investigate whether the causal relationship between pair of variables, antecedent and outcome, was changed subject to change in specified values of moderators in pick-a-point fashion or in a range of values from Johnson-Neyman region. Test could be conducted through bootstrapping algorithm or t-test. In order to test for conditional effects of moderators, t-test and/or bootstrapping still being adapted with some mathematical manipulation and also with much helpful of line graph.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 210

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.