วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การศึกษาหาอิทธิพลของความหนาที่ส่งผลกระทบต่อระยะทางการไหล ของเทอร์โมพลาสติกกลุ่ม
Type Of : Academic Manuscript
Type : Machanical Engineering

บทคัดย่อ

พลาสติกกับความหนาของขนาดช่องทางการไหล ซึ่งขนาดความหนาของช่องทางการไหลที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อ ระยะทางการไหลไม่เท่ากัน งานวิจัยนี้จึงได้ทำการทดลองฉีดพลาสติกเพื่อศึกษาอิทธิพลของความหนาของช่องทางการไหล อุณหภูมิฉีด และอุณหภูมิแม่พิมพ์ที่ส่งผลต่อระยะทางในการไหล โดยพลาสติกที่ใช้ในการทดลองเป็นพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) ซึ่งเป็นพลาสติกในกลุ่ม Polyolefin จากการทดลองพบว่า การเพิ่มขนาดความหนาของช่องทางการไหล จาก 1 มิลลิเมตร เป็น 2 มิลลิเมตร จะส่งผลต่อระยะทางการไหลมากกว่าการเพิ่มขนาดความหนา ของช่องทางการไหล จาก 2 มิลลิเมตร เป็น 3 มิลลิเมตร นั่นคือระยะทางไหลเพิ่มขึ้นประมาณ 179 เปอร์เซ็นต์ และ 73 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ การเพิ่ม อุณหภูมิหลอมเหลวของเม็ดพลาสติก 10 องศาเซลเซียส จะส่งผลทำให้ระยะทางการไหลเพิ่มขึ้นประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ และ ระยะทางการไหลจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์ 10 องศาเซลเซียส

 

Abstract

In plastic injection forming the problem is found in the mold design stage that is the capability of plastic flow and the thickness of flow channel. The different thickness of flow channels will affect relative on the different flow distance. This research aims to conduct study the influence of flow channel thickness, the injection temperature and the mold temperature which are resulted the flow distance of the polyolefin group. The test result was found that if the thickness of flow channel is increased from 1 mm to 2 mm, it is resulted in longer distance of flow than the increase from 2 mm to 3 mm - that is, the flow distance increased 179 % and 73 % respectively. The increase of melting temperature of plastic up 10๐C is resulted in the increase of flow distance about 6 % and the flow distance increased 2 % when the mold temperature is increased 10๐C.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 180

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.