วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การออกแบบและผลิตตัวถังยานยนต์ต้นแบบ สำหรับรถลาดตระเวนหุ้มเกราะเอนกประสงค์ขนาดเบา
Type Of : Academic Manuscript
Type : Machanical Engineering

บทคัดย่อ

เนื่องจากกองทัพไทยใช้หลักนิยมในการรบเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และชาติพันธมิตร ยุทโธปกรณ์ส่วน ใหญ่รวมทั้งด้านอุปกรณ์และอะไหล่ ต้องอ้างอิงและจัดซื้อตามมาตรฐานของกองทัพสหรัฐอเมริกา ทำให้ราคาค่อนข้างสูง และต้อง นำเข้ามาทั้งสิ้น สภาพความพร้อมรบเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทีมผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดเพื่อออกแบบ และ ผลิตรถยนต์ทหารหุ้มเกราะอเนกประสงค์ขนาดเบาทางยุทธวิธี ขึ้นได้ภายในประเทศ โดยนำรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 Wheel Drive) มีโครงเป็นแบบ Monocoque ที่มีจำหน่ายภายในประเทศ นำมาพัฒนาดัดแปลงให้มีรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้มีความ คล่องตัวสูง มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ป่าภูเขา และการซ่อมบำรุงทำได้ง่าย ในการวิจัย ครั้งนี้ได้ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) เพื่อทำการสแกนรถยนต์ต้นแบบ ด้วยวิธี Optical Measuring Technique นำระบบ CAD/CAM เข้ามาช่วยในการออกแบบ และขึ้นรูปโมเดลไม้ เพื่อพิจารณารูปแบบก่อนผลิตจริง ได้ทำการ วิเคราะห์โครงสร้างของโครงถักรถยนต์ ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) และดำเนินการสร้างยานยนต์ต้นแบบซึ่งเป็นไป ตามข้อกำหนดคุณลักษณะยานยนต์ของทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

Abstract

Due to military land forces of a Thai’s country uses the same rule of fighting to protect the land like other countries such as United State of America. Most of weapons are purchased from the military land force of United State of America. The imported cost of weapons from the USA is high price. The research team initiates the design and production of the light tactical vehicle used in Thailand. The vehicle in this research is a 4-wheel drive system. The car structure is a monocoque type to be distributed in Thailand commercial market. This car is modified to have a high strength and long duration, agility, flexibility in all terrain of traveling, and maintainability as well. Reverse engineering principle is applied for the design stage. The car prototype is scanned each part by using optical measuring technique. CAD/CAM system uses to design the car prototype. Before producing the light tactical vehicle, car prototype is made from wood for modeling and validation analyzed by finite element methods. This research is already planned to production with according to the rule of military vehicle pattern.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 182

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.