วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

คำแนะนำฉบับในการส่งต้นฉบับ

 การจัดรูปแบบบทความเพื่อจัดพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้เขียนบทความสามารถจัดรูปแบบบทความตามตัวอย่างที่แสดงใน template ซึ่งทางวารสารได้ทำการตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษ รูปแบบหน้าแรก รูปแบบและขนาดตัวอักษร คำอธิบายสำหรับการเขียนบทความ วิธีการเขียนเนื้อเรื่อง รวมถึงเอกสารอ้างอิง รูปแบบตัวอักษรต่างๆ วิธีการใส่รูปภาพ ตาราง ซึ่งผู้เขียนบทความสามารถดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้ได้จากเว็บไซต์ของทางวารสารฯ

 

 

 

ส่งทาง e-mail เป็น Microsoft word ไฟล์ พร้อมแบบฟอร์มนำส่งบทความ ไปที่ JIT.journal@gmail.com หรือ Online submission

 

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.