วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Productivity by Method of OEE Improvement : A Case study in Feed Mill Factory
Type Of : Academic Manuscript
Type : Industrial Engineering
The objective of this paper is to study productivity by method of OEE or Overall Equipment Effectiveness improvement for pellet mill machines in aquaculture feed mill factory. The QC Story theory by JUSE is used to analyze all data and resolve problems. Before improving of machines, all collecting data are analyzed by using fishbone theory and found that there are low two parameters, which are machine availability rate and machine performance rate, as a result the researcher tries to find out methods to increase overall equipment effectiveness for machines at 3%. After improvement processing in the second line are higher than the average before improvement about ten percentages, from 74% to 84%. Also, the average of overall equipment effectiveness mean of the third line machine increases at eighteen percentages, from 75% to 93%.
Date01/07/2019 479

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.