วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Cooling System for Air Conditioning by Absorption of Soil
Type Of : Academic Manuscript
Type : Science
This paper presents the prototype of cooling system for air-conditioning by absorption of soil. This cooling system was designed for decreasing heat transfer from condenser to ambience. Some parts of heat from air-conditioning were transferred to soil by cooling water. For this research, we constructed cooling system that we called “the heat sink ground”. The air-conditioning with heat sink ground can work by 2 methods : 1) cooperation method and 2) alternate method. We tested the working of each method in 7 hours per day and recorded the results every 1 minute. From the results of this research, we can conclude that the optimum flow rate of cooling water is 2.5 L/min. When we compared the decrement of heat transfer to ambience between cooperation method system and alternate method system. The cooperation method can decrease heat transfer to ambience about 20% and the alternate method can decrease heat transfer to ambience about 15%. Then, the cooperation method system appropriate more than the alternate method system.
Date01/07/2019 327

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.