วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Electrical Stimulator for Cattle Carcass
Type Of : Academic Manuscript
Type : Science
An electrical stimulator for cattle carcass used in the improvement of quality of meat was constructed and tested. The stimulator is a full-bridge inverter, which IGBTs used as the switching devices. The prototype can supply 12 Hz square-wave voltage with the amplitude of ±300 V and 5 A rated current. The experiment was conducted to the effect of electrical stimulation (ES) on postmortem muscle pH and temperature. Fifteen Brahman steers, 1.9 years old, 485 kg average and 332.73 kg carcass-average, were studied in this research. Each cow was slaughtered and spitted longitudinally into two sides. One side was not stimulated, but the other was electrically stimulated within 1 hour postmortem before chilling. The ac voltage was 300 V supplying for 3 minutes. Every stimulated side was measured for pH and temperature at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 and 24 hours postmortem. Each carcass from ES is much lower muscle pH than that from non ES. However, the electrical stimulation had no influence on postmortem muscle temperature.
Date01/07/2019 338

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.