วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Application of Firefly Algorithm and Its Parameter Setting for Job Shop Scheduling
Type Of : Academic Manuscript
Type : Industrial Engineering
Job shop scheduling problem (JSSP) is one of the most famous scheduling problems, most of which are categorised into Non-deterministic Polynomial (NP) hard problem. The objectives of this paper are to i) present the application of a recent developed metaheuristic called Firefly Algorithm (FA) for solving JSSP; ii) investigate the parameter setting of the proposed algorithm; and iii) compare the FA performance using various parameter settings. The computational experiment was designed and conducted using five benchmarking JSSP datasets from a classical OR-Library. The analysis of the experimental results on the FA performance comparison between with and without using optimised parameter settings was carried out. The FA with appropriate parameters setting that got from the experiment analysis produced the best-so-far schedule better than the FA without adopting parameter settings.
Date01/07/2019 516

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.