วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Maximum Power Point Tracking by Using Flow Rate Sensing For a Solar Energy Water Pumping System
Type Of : Academic Manuscript
Type : Electrical and Electronics Engineering
single sensor of flow rate was utilized to reduce the complexity of calculation. The comparison between the current flow rate value and the prior value was used to search for the maximum power point and the duty cycle of switch of buck converter was adjusted accordingly. This algorithm has been implemented on a PIC16F877 microcontroller. The proposed technique was tested on a prototype system which is composed of a 12-watt solar cell and a 6-watt water pump. The experimental results showed that this technique could effectively search for the maximum power point with the efficiency of the maximum power point tracking 98.6 percent and 98.3 percent at solar radiation 350 W/m2 and 500 W/m2, respectively.
Date01/07/2019 389

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.