วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Performance Evaluation of Modified Adaptive Tabu Search Algorithms and Its Application
Type Of : Academic Manuscript
Type : Electrical and Electronics Engineering
This paper presents a modified Adaptive Tabu Search Algorithm, namely mATS by adding an adaptive neighborhood mechanism under the main purpose enhancing search potential of ATS. An application of mATS to the real world problem is to solving the parameter identification problem of frequency modulation sounds (FMS) which is multimodal and also hard to solve by classical methods. Performance evaluations are elaborated with three surface optimization functions, Bohachevsky s, Rastrigin s and Shekel s foxholes. From the performance test, the results showed that the mATS were faster than those of the original ATS. Moreover, the proposed mATS approach obtained the better quality of the optimal solution than any other methods of previous works.
Date01/07/2019 362

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.