วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

A Study of Ammonia Synthesis over Iron-based Catalyst using Aspen Plus®
Type Of : Academic Manuscript
Type : Environmental and Meterial Engineering
Optimal operating conditions of ammonia synthesis over iron catalyst were studied using ASPEN PLUS®. Reactant of this reaction was assumed to be N2 and H2 from synthesis gas which could be obtained from steam reforming of available feedstocks in Thailand with ratio of H2/CO = 3:1. The ammonia plant simulation was based on an adiabatic plug-flow reactor (PFR) and modeled using Sauve-Redlich-Kwong Property Method. The feed composition was fixed at 59.4% H2, 19.8% N2, 19.8% CO and 1.0% by mole Ar. Optimal temperature and pressure for ammonia synthesis via the Haber process were found to be at 231 °C and 150 atm, respectively, since an increase of pressure would cause the equilibrium position to move forward resulting in a higher yield of ammonia, as well as decreasing the temperature. However, inappropriately low temperature would show a negative effect on rate of the reaction. Iron catalyst was selected in this study as it is believed to speed up the reaction by lowering the activation energy. To produce 21.9×102 kmol/hr of NH3, the system required a feed of 11.9×103 and 39.6×102 kmol/hr of H2 and N2, respectively.
Date01/07/2019 347

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.