วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

The Design and Implementation of Computer Traffic Log Searcher System using Hadoop Map/Reduce Framework
Type Of : Academic Manuscript
Type : Computer Engineering
Computer Crime Act B.E. 2550 s section 26 requires Internet Service Provider (ISP) to keep users traffic log for at least 90 days since the first log-on. ISP operator must keep essential information that can identify users and time of usage. For this reason each ISP has to store a vast amount of data log which takes quite long to search for needed log data. This paper proposes the design and implementation of computer traffic log searcher system by applying Hadoop Distributed File System (HDFS) to help in storing users log and using Map/Reduce paradigm for searching users log. The user interface is written in Java. Upon testing the system with 10 PCs by searching a log size of 50 Gigabytes, it is found that the search result is about 10 times faster than using a single PC.
Date01/07/2019 294

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.