วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

The media surface image construction with technique of reflecting of laser beam
Type Of : Academic Manuscript
Type : Computer Engineering
This article presents a technique of image construction for the media surface by using reflecting laser beam. The intensity of the reflected and scattered laser beam from media will be detected, and stored as a data file in a computer. After that the stored data will be taken to construct the image of media surface in order to demonstrate the shape of the scratches that occurred on the media surface. In addition, the obtained image is employed in the process of the eigenfaces technique. This technique will retrieve the relevant images from the image database based on euclidean distance criterion where the similarity between the inspected image and the retrieved image is identified by normalized cross-correlation. The retrieved image and the obtained information can be used to diagnosis the cause of the damage on the media surface
Date01/07/2019 369
Keyword :

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.