วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

An Application of RFID Systems for Distribution Center Management A Case Study of Boonthavorn Ceramic Co.,Ltd.
Type Of : Academic Manuscript
Type : Industrial Engineering
This research presents an application of RFID Systems of the distribution center at Boonthavorn Ceramic Co.,Ltd. The Purpose is to study the feasibility of the RFID system to replace the barcode system in receiving and dispatching processes. This system would help to decrease time, process steps and increase efficiency in the distribution center. The processes in the distribution center were studied. The installation of the RFID system was then conducted for receiving and dispatching processes. A software program to control the RFID system was developed. It was found that the use of RFID could reduce time and process steps comparing to those of the barcode system. The glitter surface of sanitary and ceramic products does not affect on the performance of the reader and tags. However, the overall performance of the reader is not sufficient due to its standard and not having any protection system from external noises. In addition to these, to implement the RFID system for sanitary products, it should start from the upstream supply chain that is the manufacturers to distributors and retailers. The information flow along the chain will be available and accurate to manage the supply chain more efficiently.
Date01/07/2019 553

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.