วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Effect of Silica Fume on the Properties of Fluidized Bed Combustion (FBC) Fly Ash Geopolymer
Type Of : Academic Manuscript
Type : Civil Engineering
Fluidized bed combustion (FBC) fly ash has the irregular shape, high porosity and crystalline owing to low combustion temperature (~900oC). In addition, it contains high amount of calcium compound resulted in low use as pozzolan for concrete production. Therefore, this research proposed the utilization of FBC fly ash in geopolymer. Increase in morphological property and reactivity of FBC fly ash was performed by blending with silica fume and grinding. Silica fume reacted with excess calcium in FBC fly ash resulted in calcium silicate compound which enhanced the strength of geopolymer. It was found that the replacement of FBC fly ash with silica fume at 3.75% by weight increased the strength of geopolymer to 21.4 MPa at 90-day curing age.
Date01/07/2019 368

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.