วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Quantification of Catechin in Tea Seed Oil from Camellia oleifera Abel.
Type Of : Academic Manuscript
Type : Science
A high performance liquid chromatographic (HPLC) method was developed and validated for quantitative determination of polyphenols (catechin) in extracts of Camellia oleifera Abel. The analysis was carried out on ACE-HPLC Column (C18 with 150 × 4.6 mm) using methanol-water containing 2%acetic acid (11:89 v/v) as mobile phase under isocratic system. The flow rate was 1.0 mL/min and the detection was at 280 nm. The validation using catechin as standard demonstrated that the method presented linearity (linear correlation coefficient = 0.999), precision (relative standard deviation <4%) in the concentration range 20-100 ppm with gallic acid as internal standard. The limit of detection (LOD) was 1.061 ppm and the limit of quantification was 3.54 ppm. This method allowed the identification of catechin in the ethyl acetate extracts obtained from the commercial tea oil. The average concentrations of (+)-Catechin in the commercial tea seed oil was 4.27  0.0908 ppm (n=3). Results obtained in this study will serve as quality control and useful reference for supplement development and pharmaceutical industry.
Date01/07/2019 1207

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.