วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

The Use of Exergy Concept in Natural Resource Accounting for Thailand
Type Of : Academic Manuscript
Type : Science
This paper aims to use the Thermodynamic concept of Exergy in performing national resource accounting for Thailand. Various types of resources generally expressed in the units of weight or energy are converted into the unit of exergy. The use of exergy concept in resource accounting is rational because the exergy content of resources can be referred to as their potential to do useful work or minimum required work to acquire such resources. The studying results can be used in setting natural resources conservation priorities. It also serves as useful information in developing a comprehensive and efficient natural resource management plan. Moreover, the calculated national exergy consumption can serve as a reference value that can be used to compare against organizational or individual exergy consumption. In addition, this paper aims to provide information that help researchers to better understand the concept of exergy and its potential applications especially in the field of environmental performance indices.
Date01/07/2019 371

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.