วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

The Financial Study of the Small Power Producer (SPP) using Cassava Rhizome
Type Of : Academic Manuscript
Type : Industrial Engineering
The research was aimed to study the types of power purchase contract of the small power producer (SPP) using cassava rhizome. The power generation was sold though the SPP program that implemented by Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). The power purchase contracts of SPP were normally separated into Firm and Non-Firm contracts. The results of the financial study showed that Firm contract provided higher project s return than Non-Firm contract with 675 and 441 million Baht of NPV respectively, 1.55 and 1.37 of B/C respectively and 16% and 13% of IRR respectively. From sensitivity analysis of Firm contract, it found that Cassava Rhizome price was the most sensitive factor and construction price was the least sensitive factor.
Date01/07/2019 275

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.