วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Automatic Thai Document Classification Model
Type Of : Academic Manuscript
Type : Science
This article presents the application of modeling to automatic classification of Thai document. Modeling is beneficial for solving the problem of classifying electronic documents in a large volume and save human labor. The process of modeling consists of 1) feature extraction with the Thai word segmentation 2) stop-word list removal and stemming. 3) the index of the documents and feature reduction and 4) learning by machine learning and testing the accuracy of the document classification model.
Date01/07/2019 385

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.