วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Hydrogen – Production and Application
Type Of : Academic Manuscript
Type : Science
The petroleum based-energy crisis leads to intensive research of alternative energy. Hydrogen energy is one of the most interesting alternatives due to its cleanliness. Hydrogen energy helps reducing green house gases emissions which causes global warming. Hydrogen energy researches then become more meaningful recently. Hydrogen can be produced via several technologies and as well used as feedstock for production of a wide range of chemicals. It can also be fed as a reactant for fuel cells. This review article summarized some relevant research articles regarding the process. This paper consists of three main parts which are the importance of the hydrogen, the production of the hydrogen and the application of hydrogen.
Date01/07/2019 372

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.