วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Electric Cooker for the Modern Household From the Principle of Induction Heating to Innovation for Energy Saving
Type Of : Academic Manuscript
Type : Science
This article presents the new concept of the induction heating principle for electric cooker application. In recent years, induction heating principle has played a very important role in the modern household. Introductions of the basic principle of induction heating, power system diagram and topologies of power circuit are presented. In order to achieve upon this new concept, the induction cooker s parameters of power circuit need to be designed properly. Details of design of this induction cooker s components are recommended. High efficiency and easier to design are the key advantages of the proposed method that make this electric cooker, an attractive for commercial applications.
Date01/07/2019 425

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.