วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Optimal Distance RF Transmission with Automatic Variable Gain for Wireless Sensor Networks
Type Of : Academic Manuscript
Type : Electrical and Electronics Engineering
One major parameter of the wireless communication systems that allows the sender and the receiver to communicate is the transmission power. For most of wireless communication module, the transmission power is configurable by applying a special command. This method is a persistent configuration but in wireless sensor network applications, the sensor nodes are installed in various distances and environments, which require a different transmission power. The transmission power adjustment affects the overall performance. The exorbitant configured transmission power increases the power consumption of the sensor node. On the other hand, the communication performance will be decreased when the configured transmission power is too low. This paper proposes the automatic transmission power adjustment method. The client s transmission power will be adjusted once it receives the adjusting command from the base station in order to optimize the power consumption and communication performance according to experimental distance.
Date01/07/2019 399

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.