วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Model Identification of DC Generator using Particle Swarm Optimization
Type Of : Academic Manuscript
Type : Electrical and Electronics Engineering
This paper proposes the model identification of a DC generator using the particle swarm optimization (PSO) which is one of the efficient metaheuristic search techniques. A DC generator in the engineering laboratory is tested to collect the useful data for identification process. Such the data are step input voltage and step output responses. For comparison, the genetic algorithm (GA) and the tabu search (TS) are conducted for identification. As results, it was found that the PSO can provide very satisfactory mathematical model of a DC generator with more accurate than GA and TS.
Date01/07/2019 349

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.