วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Important Factors on the Flame Synthesis of Carbon Nanotubes
Type Of : Academic Manuscript
Type : Science
Flame synthesis of carbon nanotubes (CNTs) is an interesting method due to low cost and straightforward operation for large scale production of CNTs. The important information about remarkable factors in synthesis of CNTs e.g. time, temperature, catalyst, carbon source etc. were collected in this review. In addition, growth mechanisms of CNTs are presented. The investigation of these factors is essential to develop the technique and synthesis method for the suitable CNTs in various applications.
Date01/07/2019 407

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.