วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Intelligent Condition Monitoring and Protection for Electrical Machine Health Chalermchat Manop1* Siriporn Hengkiatisak2 and
Type Of : Academic Manuscript
Type : Electrical and Electronics Engineering
Electric motors used in industry are an important part of production process and concerning about energy conserving. In this paper, we present a condition monitoring system for industrial electric motors. The system has been designed to monitor and to display operating conditions of the running motor in order to keep the machine operated efficiently. Significant signals of motor are measured, recorded and then processed to find out any kind of faults using artificial neural network. The software is designed and implemented with graphical user interface (GUI) in MATLAB program for interfacing with on-line data acquisition (DAQ) card. Experimental results show that the computer-based protection method developed, if any fault was observed during any online operation of the motor, a warning message appeared on the PC s monitor screen, and then, the motor was stopped. The test was successful in detecting the faults and protection of motor.
Date01/07/2019 397

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.