วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

The Research of Bearing Capacity of Cement treated soil admixed with Airfoam
Type Of : Academic Manuscript
Type : Civil Engineering
This research is to study the bearing capacity of the cement treated soil admixed with air foam for applying as fill material. The lightweight embankment with 4 meters length, 4 meters wide and 1.5 meters high was instrumented. Accordind to ASTM D1194, Plate Bearing Test was conducted using 3.5 tons of dead load. Moreover, the relationship between loads and settlements was illustrated. Thereafter, the samples of soil around the embankment area were collected to find the strength parameters for analyzing and comparing with the finite element method (FEM). The results of the bearing capacity of the cement treated soil admixed with air form study are first, the steel plate that used for testing has settlement to 20 and 21 millimeter. Second, the maximum bearing capacity is equal to 44 tons per square meter. Finally, the ultimate strength is equal to 23 and 24 tons per square meter. The comparison between the result that uses finite elements method and result from the field shows that both of them have the same direction
Date01/07/2019 445

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.