วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Production Improvement in Din-Kor Tiles Process: A Case study of World Heritage Town Luang Prabang
Type Of : Academic Manuscript
Type : Industrial Engineering
This research improves the Din-kor tiles handling problem for increase the Din-kor tiles quantity which 2 methods to the problems solution are 1. The distance of handling decrease by improving the plant layout. As a result, the improvement of plant layout is produced by Computerized Relationship Layout Planning (CORELAP) method, which can reduce the distance of handling by 60 meters per day or 12% of the distance before improvement 2. The new equipment design is a basket for containing tiles, which can reduce the distance of handling by 480 meters per day or 50% of the distance before improvement. Moreover, the wasting time from airing tiles process can be reduced by 40 minutes or 22%. Therefore, this improvement can reduce the overall distance 540 meters per day and the wasting time from airing tiles process decreases 40 minutes.
Date01/07/2019 324

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.