วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Study of Properties and Performance of Lightweight Concrete Reinforced whit Mussel Shell Bamboo to Produce Guide Post
Type Of : Academic Manuscript
Type : Civil Engineering
This research studies the potential for using mussel shell in light weight concrete guide post work. This paper presents a study of the physical properties of light weight concrete guide post containing mussel shell bamboo. Compressive strength, flexural strength and water absorption were investigated. Test results shown that the use of mussel shell produces light weight concrete guide post mixes with good strength and flexural strength and water absorption. In addition, results shown that the use of mussel shell bamboo improves cost saving with comparison to normal concrete guide post.
Date01/07/2019 468

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.