วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Mass flow rate analysis of screw feeders in horizontal conveying
Type Of : Academic Manuscript
Type : Industrial Engineering
The screw feeder design is an important to use a theory and to use a result from experimental. Especially to determined the mass flow rate. The mass flow rate or power consumption of screw feeder in horizontal conveying can be considered as a function of many pertinent variables, such as bulk density, screw speed, radial clearance between screw blade and screw feeder rail, diameter of the screw shaft, pitch of the screw blade. We study to determine mass flow rate of agriculture products such as rice broken and rice bran by using screw feeder in horizontal conveying. The dimensional analysis used to create the function of mass flow rate. The results of experimental used to define exponents. Therefore the equation for predict mass flow rate of screw feeder in horizontal conveying is become. The mass flow rate of screw feeder is a important factor for determine the power consumption to drive the screw shaft, to do has a basic data for predict mass flow rate of screw feeder, to do decrease the equipment and technology from abroad and facilitate to develop the materials handling technology.
Date01/07/2019 252

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.