วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

A Prototype of Data Transfer System for Patient Health Monitoring
Type Of : Academic Manuscript
Type : Computer Engineering
This research has developed a prototype of Data Transfer System for Health Monitoring by sending patients temperature through the Internet network to follow up the temperature of those patients who live in the remote area with difficulties accessing the medical system. The patients temperatures are analyzed by using the decision tree created by the researcher. The abnormality of the temperature is analyzed using three factors; sex, age, and the patients body appearance. When the system detects that there is an abnormality in a patient s temperature, it will alert and notify the concerned people respectively. According to the research, it is found that the patients temperatures followed up by the prototype was accurate and reliable. The information can also be applied for sending patients vital sign to the doctor for more convenience in following up and monitoring each patients health; moreover, in case of emergency, caretakers can decide when it is necessary to bring the patient to the hospital, so that the doctor can examine and treat the patient in time.
Date01/07/2019 444

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.