วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Modeling of Metal Oxide Arresters in 22 kV Distribution System
Type Of : Academic Manuscript
Type : Electrical and Electronics Engineering
Insulation and protection system as parts of high voltage system, they can improve stability and reliability of distribution system by correctly designing and using of proper equipment. Surge arresters have been used to protect distribution system of Provincial Electricity Authority (PEA) form lightning and switching surge. In this paper, a modeling of Metal Oxide Surge Arrester (MSA) in 22 kV distribution systems was designed using ATP-EMTP program. The simulation results were compared with experimental results of surge arrester sample model. The comparison results are indicated that the error percentage of leakage current less than 4.4 percentages. The proposed model can be used to analyze impact of leakage currents of in the distribution system. Moreover, it can be used to predict lifetime of Zinc Oxide surge arresters.
Date01/07/2019 413

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.