วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Moderator and mediator in Structural Equation Modeling
Type Of : Academic Manuscript
Type : Science
Mediator is a third variable added to modify causal effect of some specific paths by changing strength of path coefficients or their sign on who and/or when context. Moderation and mediation can be combined concurrently, under specific research questions, as moderated mediation model or mediated moderation model. Researches that follow moderation context lead to correct findings, not spurious. Moderators are generally innate (i.e. sex, race) and relatively stable (i.e. trait, personality or disposition) and, is often sought after, when a hypothesize relationship is weak or not found empirically.
Date01/07/2019 406

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.