วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

The Manufacturing of Advanced Materials by Self-Propagating High- Temperature Synthesis Reaction Method
Type Of : Academic Manuscript
Type : Science
The self-propagating high-temperature synthesis (SHS) method is being developed for the low-cost production of advanced and functional materials. The method exploits self-sustaining solid-flame combustion reactions developing very high internal material temperatures over very short periods. Thus, it offers several advantages over traditional methods, including lower energy costs, lower environmental impact, ease of manufacture, capability for producing materials with unique properties and characteristics. The following topics were considered in this review: (1) General aspect of SHS reaction method: from a discovery to producing materials; (2) SHS reaction behaviors (the theory and mechanisms of combustion process); (3) Classifications of SHS reaction; (4) Synthesis process and step by using SHS reaction.
Date01/07/2019 492

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.