วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Test of moderation effect in Structural Equation Modeling
Type Of : Academic Manuscript
Type : Science
Estimation and significant test of path coefficients in SEM with moderators must be started from creating interaction term, multiplication between indicators of antecedent variable from specific path and its moderator s indicators, before usual SEM analysis. There are several methods of moderation analysis depended on types of SEM model, second order model or first order model, formative measurement model or reflective measurement model or mixed model.
Date01/07/2019 430

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.