วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Zinc Extraction from Industrial Waste by Acid Leaching Process
Type Of : Academic Manuscript
Type : Environmental and Meterial Engineering
In this study, the leaching of zinc metal from industrial waste was investigated using acid leaching process. According to the XRD results, the chemical composition of industrial waste consisted of gypsum, silver sulfite and Ajento-jarosite (AgFe2(SO4)2(OH)6). Moreover the results from SEM/EDS and LEP also showed that there were many kinds of value metals in the Jarosite such as Indium, Copper, Silver and Zinc. Based upon the study, the leaching of Jarosite by sulfuric acid as leaching solution, Zinc from the Jarosite was able to be leached out more than 80% of overall Zinc metal in Jarosite.
Date01/07/2019 360

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.