วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Effects of MIG welding Current in Brazing Process on Mechanical Properties and Microstructure of Galvanized Steel Brazing Seam
Type Of : Academic Manuscript
Type : Machanical Engineering
In this study, the effects of welding currents (ranged from 70, 75, 80, 85, 90 and 95 Amp) on mechanical properties and microstructure of brazing seam from galvanized steel with Copper-Silicon filler by MIG brazing process were reported. It was found that higher welding currents increased the ability of filler penetration into the gap. According to the Microstructures of brazing seam using scanning electron microscopy (SEM), there was precipitation of intermetallic phase (Fe5Si3(Cu)) distributed all over the matrix; while enlargement of Fe5Si3(Cu) was detected at higher welding currents. The presence of the Fe5Si3(Cu) in the brazing seam resulted in an increase in hardness. The strength of brazing seam from every welding current was higher than as-received galvanized steel coupon.
Date01/07/2019 274

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.