วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Evaluation of the Alternative Energy Development Plan
Type Of : Academic Manuscript
Type : Environmental and Meterial Engineering
In 2015, the government has launched new Alternative Energy Development Plan (AEDP 2015), which was revised from Alternative Energy Development Plan – 25% in 10 year (AEDP 2012–2021). In order to induce the new AEDP 2015 effectively, it is crucial to investigate previous progression and information. Therefore, the objective was to analyze the effect of AEDP 2012–2021 on Thailand s alternative energy consumption, between 2009–2014, using Context-Input-Process-Product model (CIPP model). Data were collected from statistical information, interviewing and group seminar. The results found that AEDP 2012–2021 conformed to the context of country s energy situation. The government has systematically planned both managerial and financial structures, including a well-organized driving process. Monitoring and improving processes were conducted regularly. The statistical results reported that the alternative energy consumption were higher than the annual goals and presented a trend which can achieve the 25% substitution in 2021. However, the government still has to support and develop alternative energies in both technological and public awareness for the advance, secure and sustainable plan.
Date01/07/2019 313

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.