วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Electric Kiln for Craft Work
Type Of : Academic Manuscript
Type : Science
The objectives of the study of Electric Kiln for Craft Works are to design and develop the high quality electric kiln to respond the present government s policy of OTOP project. The electric kiln should be beneficial to the productions of higher quality and more beautiful craft works. In this study, the researcher team had designed the prototype of small size of electric kiln using electricity to produce the proper heat on heating coils. The proper aspects of the kiln were calculated to meet the needs; they were its internal capacity, an amount of light bricks, the length of heating coil, heat insulator component, external steel structure, and the cost evaluation. The researcher team had designed the electric kiln by placing a number of light bricks on concrete base to form the designed internal and external outlines of the kiln. The testing process was begun gradually on the kiln components: baking at 800 degree Celsius along the first 8 hours, and later slowly increasing to be 1280 degree Celsius within 9.5 hours. The test result shown that the baking temperature of the kiln was higher than the defined one. On this study, the researcher team had added more coils on the ready – built kiln to get higher baking temperature; this additional action resulted from the advice of the experts. The designed kiln then had more efficiency and stability because of its design, controlling equipments, and its automatic baking timer at the end of the baking process: electricity circuit could be open automatically. According to its designs, the running process could be convenient, secure, of no pollution, of no wood consuming, and also beneficial for monetary advantage of the country, as well.
Date01/07/2019 257
Keyword :

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.