วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Detection and Analysis of Harmonic Using Multiwavelet Transform
Type Of : Academic Manuscript
Type : Electrical and Electronics Engineering
This paper presents a method to detect and analysis of harmonic using multiwavelet transform. The proposed method associates properties from the multiresolution analysis technique with standard deviation of the detailed coefficients to extract the discriminating features from harmonic signal at different resolution levels. In experiments, three types of multiwavelet which are DGHM, Chui-Lian and SA4 are implemented for comparisons. The results are also compared with the one using db4 wavelet which has the same approximation order. The results demonstrate the advantages of multiwavelet transform over wavelet transform in detection and feature extraction of harmonic under noisy conditions with the SNR levels of 40, 35 and 25 dB.
Date01/07/2019 303

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.