วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Adaptive torque compensator of DC motor to inspect objects inside packaging box on belt conveyor
Type Of : Academic Manuscript
Type : Electrical and Electronics Engineering
The conveyor systems are popular applications for continuously transporting objects in both industrial and agricultural sectors. For the current system used, the producers cannot inspect the objects inside the packages while being transported. In so doing, the transporting system has to be stopped for package weighing periodically. As a result, this system decreases the speed of transportation and wastes the sensor equipment. This article proposes a new investigation method that estimates the weight of an object being transported on the belt conveyor. When an object is being transported, its weight will affect the load torque of the motor. The load torque variable can be estimated by using observer and adaptive compensator. This variable is used in algorithmic verification which conduces to inspect objects inside the packages on the belt conveyor.
Date01/07/2019 366

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.