วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Simple and Rapid Synthesis of Monocalcium Phosphate Monohydrate Ca (H2PO4)2•H2O (MCPM) by Corbicula spp. Shells
Type Of : Academic Manuscript
Type : Environmental and Meterial Engineering
Monocalcium phosphate monohydrate Ca(H2PO4)2•H2O (MCPM) was successfully prepared by a simple and rapid, low-cost production and environmentally friendly using reaction with Corbicula spp. shells and phosphoric acid at ambient temperature for 25 min. The obtained powder was analyzed by X-ray powder diffraction (XRD) and ATR-FTIR spectroscopy. The XRD and ATR-FTIR results of sample were confirmed crystallized anorthic phase and shown fundamental vibrations H2PO4- ion and H2O molecule respactively. The chemical contents were found to be 15.78% Ca, 24.6% P and 24.20% H2O. These results confirm that the obtained powder is Ca(H2PO4)2•H2O.
Date01/07/2019 412

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.