วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

The Physical Properties and Effective in Reducing the Reverberation Time (RT30) of Plates from Bagasse
Type Of : Academic Manuscript
Type : Environmental and Meterial Engineering
properties and the effective in reducing the reverberation time (RT30) of plates from bagasse. The study tested the ratios of bagasse to the binder were 1:2, 1:3 and 1:4 by weight. The physical properties of prepared plates were percent of thickness swelling and water absorption following TIS 876-2547. It was found that both properties decreased with binder contents. The ratio of 1:2 gave greater percent of thickness swelling than that of TIS 876-2547 standard which is less than 12%. While all ratio gave the percent of water absorption was satisfied by TIS 876-2547 which is less than 80%. The effective in reducing the reverberation time (RT30) of plates from bagasse was found that all ratios are effective in reducing the RT30 in 1000 Hz with 75%. The ratio of 1: 3 and 1: 4 are likely to decrease in the same trend when the frequency is high the effective in reducing the RT30 are decrease.
Date01/07/2019 325

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.