วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Design of CMOS Four-Quadrant Voltage Signal Multiplier Circuit Using Square Technique
Type Of : Academic Manuscript
Type : Electrical and Electronics Engineering
This article presents a design of CMOS voltage signal multiplier circuit using square technique. The operation principle of the circuit based on characteristic of NMOS and PMOS operate in saturation region. The realization method is based on the square-law characteristic. The proposed circuit operates in voltage mode. It operates with ±1.2V power supply. The circuit has lost total power dissipation 0.62 mW. The performances and simulation results of the circuit are discussed in detail and demonstrated by PSpice simulation program.
Date01/07/2019 383

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.