วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Probe Designing for Corrosion Inspection under Insulated Surface by Using Eddy Current Method
Type Of : Academic Manuscript
Type : Electrical and Electronics Engineering
Insulation has mostly been used for preventing heat loss of substance in metal pipeline and later introduces corrosion at the metal-insulation interface. An inspection system is designed to detect the corrosion under the insulation on the outside of pipe wall based on a nondestructive testing associated with the eddy current technique. This research was to design and develop prototype devices suitably used for testing. Detecting probes designed and manufactured were of two types. C iron core probe and pick up coil iron core probe. Flat specimen with localized uniform corrosions was machined and inspected. The signal frequency of 300 – 1000 Hz induced by a function generator was applied to detect the corrosion, and the results were demonstrated by an oscilloscope. The experimental results revealed that the pick up coil iron core probe can detect corrosion effectively more than C iron core probe and the diameter of uniform corrosion detected was equal or greater than 6 millimeters. Depth of uniform corrosion of 1 – 6 millimeters at 300 to 400 Hz frequency can be detected, and the method can also detect through the color coating and insulation with the total thickness of less than 3 millimeters.
Date01/07/2019 465

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.