วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Relation between Safety Culture Factors and Safety Behavior in Work of Construction Industry Workers
Type Of : Academic Manuscript
Type : Industrial Engineering
The objective of this research is to study the relation between safety culture factors and safety behavior in work of construction industry workers. The researcher uses the questionnaires to collect the data. The samples were the supervisors working in construction industry companies in Chachoengsao province. The samples were sampled from Taro Yamane. The sample size was 52 persons. The researcher uses the Correlation Analysis to analyze the data that reply the research hypothesis. The analysis shows that the safety culture factor is the safety attitude that has highly positive correlated to the worker s safety behavior in work at the 0.645 level. The result could be applied to strengthen the safety working to the workers. The top management and the foremen should provide the safety training course to train the current and the new workers and also provide the statistic board to show the cause of accident from the worker errors which affect to the worker has the higher safety attitude and working with the high safety.
Date01/07/2019 500

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.