วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Polyhydroxyalkanoates Production from Fatty Acids of Palm Oil using Pseudomonas fluorescens TISTR 358
Type Of : Academic Manuscript
Type : Science
This study aimed to investigate the production of polyhydroxyalkanoates (PHAs) from fatty acids of saponified palm oil as a carbon source using Pseudomonas fluorescens TISTR 358. The batch experiments were setup in an incubator shaker with 180 rpm at 30ºC. Varying the concentrations of fatty acids including 0.50, 0.75, 1.00 and 1.50% (w/v), respectively and initial pH 7.0. The results showed that the concentrations of carbon sources influenced cell growth, pH and the PHAs production. The maximum of cell dry weight were 1.63, 1.60, 1.08 and 1.05 g L-1 which were observed in fatty acids concentrations of 0.50, 0.75, 1.00 and 1.50% (w/v), respectively at 48 hrs incubation. The highest PHAs content after 72 hrs incubation was 12.61% (0.17 g L-1) of fatty acids concentrations was 0.50% (w/v). The microbial cells showed high red fluorescent, when the cells were determined using the fluorescent dye Nile red and the PHAs granule of intracellular the microbial cell were seen by transmission electron microscope. The results indicated that P. fluorescens TISTR 358 could produce PHAs in an intracellular by using fatty acids from palm oil.
Date01/07/2019 492

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.